معرفی پرسنل

 • طوبی لک زی

  طوبی لک زی

  ابتدایی خدمات
 • محمد نجاتی نسب

  محمد نجاتی نسب

  لیسانس مسئول سایت
 • فاطمه دباغیان

  فاطمه دباغیان

  لیسانس معاونت
 • گلثوم دانشی مقدم

  گلثوم دانشی مقدم

  لیسانس مدیریت